INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU SECURA 2000 CHEM
Dziękujemy za zakup zestawu SECURA 2000 CHEM. Zakupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości. Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją, co pozwoli Państwu właściwie użytkować zestaw SECURA 2000 CHEM.
I. ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU
1. Zestaw może być stosowany jedynie zgodnie z niniejszą instrukcja obsługi.
2. Zestaw SECURA 2000 CHEM stanowi ochronę układu oddechowego przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi a także parami i gazami organicznymi o temp. wrzenia powyżej 65 oC. Są to typowe czynniki występujące m.in. podczas przygotowywania i używania środków ochrony roślin, lakierowania, szlifowania, obróbki mechanicznej czy laminowania.
3. Zestaw nie chroni przed tlenkiem węgla i nie może być używany, jeżeli:
• stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17% np. w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach nie wentylowanych o niewielkiej kubaturze;
• zanieczyszczenia są bezwonne lub działają drażniąco na skórę i oczy;
• stężenie zanieczyszczeń jest nieznane lub przekracza poziom określony dla danych elementów oczyszczających (filtropochłaniacz 2041 A1P2 RD: 0,1% obj., 10xNDS)
• nie jest możliwe prawidłowe dopasowanie półmaski do twarzy.
4. Należy opuścić zanieczyszczony obszar i wymienić elementy oczyszczające jeżeli:
• półmaska lub elementy oczyszczające zostały uszkodzone;
• we wdychanym powietrzu czuć zapach, smak zanieczyszczeń lub wyczuwa się podrażnienie;
5. Nie należy dokonywać modyfikacji i przeróbek sprzętu.
6. Używać wyłącznie filtropochłaniaczy i części zamiennych zalecanych przez producenta zestawu.
II. SKŁAD ZESTAWU
1. Półmaska SECURA 2000 – 1 szt.
2. Filtropochłaniacz 2041 A1P2 RD – 2 szt.
3. Pierścień dociskowy – 2 szt.
4. Osłona aerozolowa – 2 + 20 szt.
III. DOBOR PÓŁMASKI
Półmaska SECURA 2000 produkowana jest w dwóch rozmiarach: małym/średnim (S/M) i średnim/dużym (M/L). Dobierając zestaw dla konkretnego użytkownika należy kierować się wysokością i szerokością twarzy. Osoby o wysokiej twarzy i szczupłej budowie powinny stosować zestaw wyposażony w półmaskę rozmiaru S/M, natomiast osoby których budowa twarzy jest „pełna” powinny stosować zestaw z półmaską rozmiaru M/L.
IV. DOPASOWANIE PÓŁMASKI
1. Umieścić zestaw na twarzy tak, aby część twarzowa przykrywała nos i usta a następnie przełożyć górną część nagłowia na tył głowy. Dolną część nagłowia zapiąć na karku.
2. Naprężyć taśmy nagłowia poprzez pociągnięcie za ich końce tak, aby uzyskać pewne i wygodne dociśnięcie półmaski do twarzy.
3. Sprawdzić szczelność dopasowania zestawu do twarzy przy nadciśnieniu lub podciśnieniu.
Dopasowanie zestawu sprawdzać przed każdym założeniem oraz przed wejściem w obszar zanieczyszczony.
V. SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI DOPASOWANIA
W nadciśnieniu.
Położyć dłoń na pokrywie zaworu wydechowego i dokonać wydechu. Jeśli część twarzowa lekko się wydyma i nie ma przepływu powietrza pomiędzy twarzą i półmaską (przeciek), wówczas dopasowanie jest właściwe. W przypadku wystąpienia przecieku należy zmienić położenie półmaski na twarzy i/lub dopasować naprężenie taśm nagłowia tak, aby wyeliminować przeciek. Czynności te powtarzać do momentu uzyskania właściwego dopasowania.
W podciśnieniu.
Umieścić dłonie na powierzchni obu filtropochłaniaczy. Dokonać wdechu i zatrzymać powietrze na okres 5-10 sekund. Jeżeli część twarzowa zapada się lekko i nie ma przepływu powietrza pomiędzy twarzą i półmaską uzyskano właściwe dopasowanie. W przypadku wystąpienia przecieku należy zmienić położenie półmaski na twarzy i/lub dopasować naprężenie nagłowia tak, aby wyeliminować przeciek.
Czynności te powtarzać do momentu uzyskania właściwego dopasowania. Nie wolno wchodzić w obszar zanieczyszczony bez właściwie dopasowanego zestawu.
VI. SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO
Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny zestawu. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia, zestaw lub uszkodzony element należy wymienić na nowy.
Procedura sprawdzania:
1. Sprawdzić czy korpus półmaski jest czysty i czy nie jest uszkodzony mechanicznie (rozdarty, dziurawy). Materiał musi być miękki i giętki. Zbyt twardy materiał uniemożliwia właściwe doszczelnienie półmaski do twarzy;
2. Sprawdzić poprawność zamocowania osłon i filtropochłaniaczy;
3. Sprawdzić wszystkie części wykonane z tworzywa sztucznego, czy nie mają śladów pęknięć lub oznak zmęczenia materiału;
4. Sprawdzić zawór wydechowy i zawory wdechowe, czy nie noszą śladów odkształcenia, przetarcia lub pęknięć i czy są właściwie osadzone w gniazdach;
5. Sprawdzić poprawność osadzenia uszczelek na łącznikach bagnetowych;
6. Sprawdzić taśmy nagłowia czy nie są uszkodzone i czy zachowują właściwą elastyczność.
VII. WYMIANA ELEMENTÓW OCZYSZCZAJACYCH
1. Zawsze należy wymieniać oba elementy oczyszczające.
2. Wymiany osłon aerozolowych należy dokonać po każdej zmianie roboczej lub wówczas gdy opory oddychania nadmiernie wzrosną (występują trudności oddychania). Jeżeli opory będą nadal za wysokie należy wymienić oba filtropochłaniacze.
Wymiana osłon aerozolowych:
1. Zdjąć pierścień dociskowy z filtropochłaniacza.
2. Zdjąć zużytą osłonę a w jej miejsce włożyć nową.
3. Założyć pierścień dociskowy zwracając uwagę na właściwe dociśnięcie osłony.
Wymiana filtropochłaniaczy:
1. Zdjąć pierścień dociskowy i zużytą osłonę z filtropochłaniacza;
2. Odłączyć filtropochłaniacz od półmaski obracając go w kierunku odwrotnym do obrotu wskazówek zegara;
3. Zamontować nowy filtropochłaniacz i osłonę;
4. Założyć pierścień dociskowy zwracając uwagę na właściwe dociśnięcie osłony.
VIII. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA
Zestaw należy przechowywać w opakowaniu produkcyjnym lub innym opakowaniu zapewniającym ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, w miejscach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów substancji toksycznych lub wydzielających nieprzyjemne zapachy. Zestaw zachowuje parametry użytkowe przez okres 3 lat przechowywania w opakowaniu fabrycznym.
Konserwacja:
1. Po każdym użyciu zaleca się wytarcie półmaski czystą, wilgotną ściereczką;
2. W przypadku bardziej dokładnego czyszczenia należy najpierw odłączyć elementy oczyszczające;
3. Umyć półmaskę i pierścienie używając ciepłej wody z mydłem (< 50 oC), spłukać czystą wodą i przetrzeć miękką ściereczką. Nie stosować środków zawierających lanolinę, oleje albo rozpuszczalniki;
4. Sprawdzić stan techniczny półmaski (patrz pkt. VI). Wadliwe części wymienić na nowe.

Ochrona uklładu oddechowego przed pyłami, dymami i mgłami toksycznymi
Na przykładzie doboru ochron układu oddechowego do zagrożeń aerozolami toksycznymi przedstawione są problemy wynikające z braku konsekwentnego systemu postępowania w takiej sytuacji. Przedstawiona jest sugestia analizy "wskaźnika ochronności" jako podstawowego kryterium doboru wzorowanego na NIOSH Respirator Decision Logic.

1. KRYTERIA DOBORU OCHRON UKŁADU ODDECHOWEGO

Typowa sytuacja z jaką spotykają się producenci i dystrybutorzy ochron dróg oddechowych to telefon od zdesperowanego BHPowca z pytaniem co ma zakupić dla konkretnego stanowiska pracy: malarza, galwanizera, spawacza. Od wiedzy i doświadczenia pytającego i odpowiadającego bardzo często zależy życie lub zdrowie pracownika.
Poziom tej wiedzy jest na ogół niski, a co gorsza przepisy i dostępne materiały informacyjne są często niejasne i niekonsekwentne.
Celem niniejszej prezentacji jest wskazanie sposobu dobierania ochrony przed aerozolami toksycznymi i uczulenie zarówno dostawcy jak i odbiorcy na ewentualne pułapki na tej drodze.

1.1. Podział ochron układu oddechowego

Są dwa sposoby zapewnienia pracownikom świeżego powietrza do oddychania.
Można go zopatrzyć w:
maskę oczyszczającą powietrze
maskę oczyszczającą z dmuchawą
Przypadek drugi odrzucimy jako banalny; dysponując żródłem czystego powietrza zastanawiamy się jedynie czy to żródło nosić na plecach, przy pasie, czy plątającym nogi w wężu zasilającym.
Interesuje nas pierwszy przypadek.
Ustalmy teraz generalny rodzaj zagrożenia.
Mogło nim być:
1 aerozole
2 pary i gazy substancji szkodliwych
3 aerozole oraz pary i gazy substancji szkodliwych
Ograniczmy się zgodnie z tytułem referatu do aerozoli i ustalmy jaki rodzaj ochron dróg oddechowych można stosować:

1 Półmaski jednorazowe.
2 Maski ochronne wyposażone w filtry wymienne lub wielokrotnego użytku.

Te drugie mogą działać na zasadzie wymuszenia przepływu popwietrza przez materiał filtracyjny:
oddechem pracownika
wentylatorem (dmuchawą)
W obu tych przypadkach możemy filtry umieścić w konstrukcji:
Ustnika - kłopotliwe i niewydajne rozwiązane.
Półmaski
Pełnej maski
Poza maską, w połączeniu z wężem.
A dodatkowo, ochrony z wymuszonym obiegiem powietrza mogą być oparte o konstrukcję kaptura lub hełmu. Jak widać, kluczowym elementem wszystkich tych ochron są filtry.

1.2. Klasyfikacja filtrów

Klasyfikacja przyjęta w Europie przewiduje trzy klasy filtrów:
P1 - filtr przeciwko pyłom, dla których NDS jest nie mniejszy od 2 mg/m3 (z wyłączeniem pyłów azbestu)
P2 - filtr przeciwko pyłom, dymom i mgłom, dla których NDS jest nie mniejszy od 0,05 mg/m3 oraz pyłom azbestu
P3 - filtr przeciwko pyłom, dymom i mgłom, dla których NDS jest mniejszy od 0,05 mg/m3

Natychmiast po wprowadzeniu tej klasyfikacji zaczeły się niekonsekwencje w oznaczaniu wyrobów tymi klasami. Aby zrozumieć jak groźna może być ona dla potencjalnego użytkownika, należy przypomnieć jaki podstawowy parametr i jakimi metodami jest badany przy określaniu klasy filtrów. Tym parametrem jest skuteczność filtracji. Bada się ją w Europie dwiema metodami:
Testem aerozolu chlorku sodu,
Testem mgły olejowej.
Pierwszy aerozol jest typowym aerozolem stałym: suche kryształki chlorku sodu zawieszone sa w powietrzu. Zbadanie filtrów tym aerozolem odpowiada więc na pytanie jak skuteczny będzie filtr przeciwko aerozolom stałym (pyły i dymy).
Drugi aerozol jest typowym aerozolem ciekłym: kropelki oleju zawieszone są w powietrzu. Zbadanie filtrów tym aerozolem odpowiada więc na pytanie, jak skuteczny będzie filtr przeciwko aerozolom ciekłym (mgła cieczy). Wymagane skuteczności dla poszczególnych klas podano poniżej.

Klasa filtru Wskaźnik filtracji aerozolu przy przepływie 95 dm3/min. Opory przepływu przy przepływie

chlorek sodu

mgła olejowa

30 dm 3/min.

95 dm 3/min.

P1

maks. 20%

nie bada się

maks. 60 Pa